Acts 16:2
was: Act 6:3, 1Ti 3:7, 1Ti 5:10, 1Ti 5:25, 2Ti 3:15, Heb 11:2 Iconium: Act 14:21, 2Ti 3:11 Reciprocal: Act 13:51 - Iconium Act 14:6 - Lystra