Exodus 6:27
spake: Exo 5:1-3, Exo 7:10 to bring: Exo 6:13, Exo 6:26, Exo 32:7, Exo 33:1, Psa 77:20, Mic 6:4 Reciprocal: Psa 105:26 - sent