Exodus 4:2
a rod: Exo 4:17, Exo 4:20, Gen 30:37, Lev 27:32, Psa 110:2, Isa 11:4, Mic 7:14 Reciprocal: Exo 4:30 - did the Exo 7:9 - Take Exo 7:15 - the rod Exo 14:16 - lift Exo 17:9 - the rod Num 17:2 - twelve rods Num 20:8 - the rod Num 22:9 - What men 2Ki 13:17 - The arrow