Exodus 4:28
told Aaron: Exo 4:8, Exo 4:9, Exo 4:15, Exo 4:16, Jon 3:2, Mat 21:29 and all: Exo 4:11-13