Exodus 34:1
Hew: Exo 31:18, Exo 32:16, Exo 32:19, Deu 10:1 I will: Exo 34:28, Deu 10:1-4 the words: Psa 119:89 which: Exo 32:19, Deu 9:15-17 Reciprocal: 2Ch 5:10 - save 2Co 3:3 - not 2Co 3:7 - written Heb 8:10 - I will put