Exodus 25:36
beaten: Exo 25:18, Num 8:4, 1Ki 10:16, 1Ki 10:17, 2Ch 9:15