Exodus 21:27
smite: Exo 21:19 Reciprocal: Exo 21:20 - smite Exo 21:24 - General Job 31:13 - the cause