Exodus 19:3
went up: Exo 20:21, Exo 24:15-18, Exo 34:2, Deu 5:5-31, Act 7:38 called: Exo 3:4 Reciprocal: Exo 3:1 - the mountain Exo 4:27 - the mount Exo 19:20 - Moses went up Lev 1:1 - called Num 10:33 - the mount Deu 29:1 - beside the Rom 9:4 - are Israelites