Exodus 18:24
Exo 18:2-5, Exo 18:19, Ezr 10:2, Ezr 10:5, Pro 1:5, 1Co 12:21