2 Chronicles 6:25
forgive the sin: Ezr 1:1-6, Psa 106:40-47, Jer 33:6-13 which thou: Gen 13:15, Exo 6:8, Jos 21:43 Reciprocal: 1Ki 8:33 - smitten down Dan 9:19 - forgive