1 Chronicles 18:16
Abimelech: 2Sa 8:17, Ahimelech. Abiathar: 2Sa 20:25, 1Ki 2:35 Shavsha: 2Sa 8:17, Seraiah, 2Sa 20:25, Sheva, 1Ki 4:3, Shisha Reciprocal: 1Ch 15:11 - Zadok Mar 2:26 - Abiathar