1 Chronicles 1:18
Shelah: Gen 10:24, Gen 11:12-15, Salah