2 Kings 15:17
am 3232-3243, bc 772-761 nine: 2Ki 15:13 Reciprocal: 2Ki 15:32 - Jotham