1 Kings 4:12
Taanach: Jos 17:11, Jdg 5:19 Megiddo: 2Ki 23:29, 2Ki 23:30 Bethshean: 1Sa 31:10, 1Sa 31:12 Zartanah: 1Ki 7:46, Zarthan, Jos 3:16, Zaretan Jezreel: 1Ki 18:46 Abelmeholah: 1Ki 19:16 Reciprocal: Jos 12:21 - Megiddo Jos 17:16 - Bethshean Jos 19:11 - Jokneam Jdg 7:22 - Zererath 1Ki 9:15 - Megiddo 2Ki 9:27 - Megiddo 1Ch 6:68 - Jokmeam 1Ch 7:29 - Taanach