2 Samuel 23:5
Although: 2Sa 7:18, 2Sa 12:10, 2Sa 13:14, 2Sa 13:28, 2Sa 18:14, 1Ki 1:5, 1Ki 2:24, 1Ki 2:25, 1Ki 11:6-8, 1Ki 12:14 he hath made: 2Sa 7:14-16, 1Ch 17:11-14, Psa 89:3, Psa 89:28, Isa 9:6, Isa 9:7, Isa 55:3, Isa 61:8, Jer 32:40, Jer 33:25, Jer 33:26, Eze 37:26, Heb 13:20 and sure: 1Sa 2:35, 1Sa 25:28, 1Ki 11:38, Act 13:34, Heb 6:19 all my salvation: Psa 62:2, Psa 119:81 desire: Psa 27:4, Psa 63:1-3, Psa 73:25, Psa 73:26 to grow: Isa 4:2, Isa 7:14, Isa 9:6, Isa 9:7, Isa 11:1, Isa 27:6, Amo 9:11, 1Co 3:6, 1Co 3:7 Reciprocal: Gen 9:16 - everlasting Gen 15:18 - made Gen 17:8 - everlasting Exo 6:4 - established 1Ch 7:23 - because 1Ch 16:17 - an everlasting 2Ch 21:7 - because Psa 19:7 - sure Psa 74:20 - Have Psa 105:10 - an everlasting Psa 111:9 - he hath Psa 119:174 - longed Son 3:9 - a chariot Isa 24:5 - broken Isa 26:8 - desire Isa 54:10 - the covenant Isa 56:4 - take hold Jer 33:21 - may Jer 50:5 - in a Eze 16:60 - I will establish 1Pe 2:2 - grow Rev 14:6 - everlasting