2 Samuel 23:32
Jashen: 1Ch 11:34, Hashem, the Gizonite