Genesis 49:8
shall praise: Gen 29:35, Gen 44:18-34, Gen 46:12, Deu 33:7, 1Ch 5:2, Psa 76:1, Heb 7:14 thy hand: Num 1:27, Num 10:14, Num 26:22, Jdg 1:1, Jdg 1:2, Jdg 20:18, 2Sa 24:9, 1Ki 4:1-34, 1Ch 12:1-40, 2Ch 11:12-17, 2Ch 14:8, 2Ch 15:9, 2Ch 17:2, 2Ch 17:14-16, 2Ch 30:11, Psa 18:40-43, Psa 78:68-71, Isa 9:7, Phm 1:2, Phm 1:10, Phm 1:11, Heb 7:14, Heb 10:13, Rev 5:5, Rev 11:15 the neck: Jos 10:24, 2Sa 22:41, Eze 21:29 thy father's: Gen 27:29, Gen 37:7-10, Gen 42:6, 2Sa 5:3 Reciprocal: Gen 44:20 - we said Gen 46:28 - Judah Num 1:26 - General Num 2:3 - the standard Num 7:12 - General Deu 33:6 - General Jos 15:20 - General 1Sa 16:1 - Jesse 2Sa 1:18 - teach 2Sa 2:4 - the men of Judah 1Ch 12:38 - all the rest 1Ch 16:22 - prophets 1Ch 27:3 - the chief 1Ch 28:4 - chosen Judah Job 15:26 - even on Psa 105:15 - and do Mat 1:2 - Jacob begat Luk 3:33 - of Juda