Genesis 2:9
every: Eze 31:8, Eze 31:9, Eze 31:16, Eze 31:18 tree of life: Gen 3:22, Pro 3:18, Pro 11:30, Eze 47:12, Joh 6:48, Rev 2:7, Rev 22:2, Rev 22:14 tree of knowledge: Gen 2:17, Gen 3:3, Gen 3:22, Deu 6:25, Isa 44:25, Isa 47:10, 1Co 8:1 Reciprocal: Gen 1:11 - fruit Gen 2:16 - thou mayest freely eat Gen 13:10 - the garden Psa 104:14 - herb Ecc 2:5 - I planted Son 6:11 - the garden Isa 51:3 - like the Eze 36:35 - like the Eze 47:7 - many Mar 4:28 - the earth