Matthew 6:15
Reciprocal: Gen 50:17 - Forgive Exo 22:9 - for all manner of trespass Exo 34:7 - forgiving Deu 15:2 - exact it Deu 15:15 - General Jos 22:15 - General Pro 11:17 - merciful Mal 1:6 - if then Mat 5:7 - are Mat 6:12 - as Mat 7:24 - whosoever Mat 18:22 - but Mat 18:35 - do Mar 11:25 - forgive Luk 6:37 - forgive Luk 11:4 - for Luk 17:4 - I repent Eph 4:32 - forgiving Col 3:13 - forgiving 1Ti 2:8 - without Phm 1:12 - thou Jam 2:13 - he Jam 5:9 - lest