Zechariah 13:5
I am no: Amo 7:14, Act 19:17-20 Reciprocal: Gen 46:32 - shepherds 1Ki 19:19 - he with