Hosea 8:2
Hos 5:15, Hos 7:13, Hos 7:14, 2Ki 10:16, 2Ki 10:29, Psa 78:34-37, Isa 48:1, Isa 48:2, Jer 7:4, Mic 3:11, Mat 7:21, Mat 25:11, Luk 13:25, Tit 1:16, 1Jo 2:4 Reciprocal: Job 35:13 - God Hos 2:23 - Thou art my God Hos 7:8 - a cake Mar 7:6 - honoureth