Exodus 7:17
thou shalt: Exo 7:5, Exo 5:2, Exo 6:7, 1Sa 17:46, 1Sa 17:47, 1Ki 20:28, 2Ki 19:19, Psa 9:16, Psa 83:18, Eze 29:9, Eze 30:8, Eze 30:19, Eze 32:15, Eze 38:23, Eze 39:28, Dan 4:17, Dan 4:32, Dan 4:37, Dan 5:21, Dan 5:23 and they: Exo 1:22, Exo 4:9, Psa 78:44, Psa 105:29, Rev 8:8, Rev 16:3-6 Reciprocal: Exo 7:20 - all the waters Exo 8:22 - know Exo 10:2 - that ye Exo 14:4 - that the Egyptians Exo 14:18 - General Exo 16:12 - ye shall know Psa 105:14 - General Eze 32:6 - water