Exodus 19:9
Lo: Exo 19:16, Exo 20:21, Exo 24:15, Exo 24:16, Deu 4:11, 1Ki 8:12, 2Ch 6:1, Psa 18:11, Psa 18:12, Psa 97:2, Isa 19:1, Mat 17:5, Mar 9:7, Luk 9:34, Luk 9:35, Rev 1:7 that the: Deu 4:12, Deu 4:36, Joh 12:29, Joh 12:30 believe: Exo 14:31, 2Ch 20:20, Isa 7:9, Luk 10:16 Reciprocal: Exo 4:5 - That they Deu 4:10 - the day Deu 5:4 - General Psa 99:7 - in the cloudy Act 1:9 - a cloud