Exodus 16:34
Exo 25:16, Exo 25:21, Exo 27:21, Exo 30:6, Exo 30:36, Exo 31:18, Exo 38:21, Exo 40:20, Num 1:50, Num 1:53, Num 17:10, Deu 10:5, 1Ki 8:9 Reciprocal: Exo 32:15 - the testimony Psa 122:4 - the testimony Heb 9:4 - was