Psalm 8:6
madest: Gen 1:26, Gen 1:28, Gen 9:2, Mat 28:18, Heb 1:2 put: Psa 110:1, 1Co 15:24-27, Eph 1:22, Heb 2:8, 1Pe 3:22 Reciprocal: 1Ki 5:3 - put Job 41:4 - wilt thou Psa 50:10 - every Dan 7:14 - given Luk 5:9 - he Luk 12:7 - ye are 1Co 11:7 - he is 1Co 15:27 - General