Psalm 119:70
heart is as fat: Psa 17:10, Psa 73:7, Isa 6:10, Act 28:27 but I: Psa 119:16, Psa 119:35, Psa 40:8, Rom 7:22 Reciprocal: Lev 3:3 - the fat Deu 31:20 - waxen fat Deu 32:15 - waxen fat Psa 112:1 - delighteth Isa 5:17 - the waste Jer 5:28 - waxen Jer 6:10 - delight Mic 2:7 - do not Mat 13:15 - heart