Nehemiah 10:10
Shebaniah: Neh 8:7, Neh 9:4, Neh 9:5, Ezr 10:23