2 Chronicles 25:25
am 3179-3194, bc 825-810 Joash: 2Ki 14:17-22, Jehoash