2 Samuel 3:4
Adonijah: 1Ki 1:5-18, 1Ki 2:13-25 Reciprocal: 1Ki 1:6 - bare him 1Ki 1:11 - Haggith 1Ch 3:2 - Adonijah